czwartek, 23 stycznia 2020

PODSUMOWANIE 2019


Po dłuższych zmaganiach udało nam się zakończyć podsumowanie minionego sezonu badań naszej Stacji. Po raz 10. z rzędu czas trwania obozu objął cały okres jesiennego przelotu.

W minionym sezonie letnio-jesiennym zaobrączkowaliśmy 5741 ptaków. Jest to wynik poniżej średniej wieloletniej (która dla lat 2010–19 wynosi 5822), ale jednocześnie jest to wynik wyższy niż w sezonie 2018. W przypadku ośmiu gatunków zanotowaliśmy ekstremalnie niską liczbę odłowionych osobników (niższą niż średnia wieloletnia minus odchylenie standardowe).

Były to:
▪ piecuszek Phylloscopus trochilus;
▪ trzciniak Acrocephalus arundinaceus;
▪ trznadel Emberiza citrinella;
▪ kwiczoł Turdus pilaris;
▪ piegża Sylvia curruca;
▪ remiz Remiz pendulinus;
▪ muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca;
▪ czarnogłówka Poecile montanus

Liczba odławianych trzciniaków Acrocephalus arundinaceus zmniejszała się w latach 2010–19, co może być związane z niedostatkiem wody w trzcinowiskach J. Rakutowskiego. Fot. R. Bobrek.
 Co więcej, w przypadku pierwszych czterech gatunków były to wyniki najniższe w historii naszych dziesięcioletnich badań. W przypadku trznadla i piecuszka tak niskie notowania mogą mieć przyczyny losowe. W przypadku trzciniaka tegoroczny wynik wpisuje się w ogólny spadkowy trend liczby odławianych osobników tego gatunku w latach 2010–19. Może to mieć związek z wysychaniem Jeziora Rakutowskiego na skutek niekorzystnej sytuacji hydrologicznej panującej w jego otoczeniu. W przypadku kwiczoła tak niska liczba schwytanych osobników może być spowodowana opóźnionym przelotem tej jesieni. Jeśli chodzi o liczbę gatunków, które w sezonie 2019 osiągnęły notowania ekstremalnie niskie sytuacja nie odbiegała jednak od normy wieloletniej.

Siedem gatunków osiągnęło w roku 2019 wyniki ekstremalnie wysokie:
  • rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus;
  • kapturka Sylvia atricapilla;
  • sójka Garrulus glandarius;
  • raniuszek Aegithalos caudatus;
  • strzyżyk Troglodytes troglodytes;
  • świerszczak Locustella naevia;
  • pokląskwa Saxicola rubetra;                                                                                                     
z czego trzy pierwsze gatunki zanotowały najwyższe wyniki dla okresu 2010–19. W przypadku rokitniczki i kapturki, wpisuje się to w wieloletni trend wzrostowy obserwowany na naszej stacji. Możemy przypuszczać, że sporo lokalnie lęgowych rokitniczek wyprowadziło drugi lęg, gdyż jeszcze na początku sierpnia obrączkowaliśmy podloty tego gatunku. Tak liczny odłów sójek należy prawdopodobnie uzasadnić częstszym niż w ubiegłych latach otwieraniem drapolówek (bowiem większość schwytanych osobników było przyłowem) niż przyczynami naturalnymi. Gatunkiem, który odnotował drugi w historii naszych odłowów wynik był raniuszek. W przypadku tego gatunku sytuacja była zbliżona jak na stacjach obrączkowania ptaków nad Bałtykiem. Był to drugi z rzędu sezon „raniuszkowy” na SOP Rakutowskie.
W porównaniu z sezonami 2017 i 2018 cieszy wzrost liczby odławianych pełzaczy Certhia. Kryzys który miał miejsce w sezonie 2017 został tu przełamany. Optymizmem napawa również sytuacja większości gatunków z rodzaju Sylvia. Tu notowania wracają do normy po „dołku”, który miał miejsce w sezonie 2018 (a w przypadku cierniówki S. communis najgorszy był sezon 2017). Wyjątek stanowi piegża S. curruca. U tego gatunku przez trzy ostatnie sezony utrzymują się ekstremalnie niskie notowania, a tendencja spadkowa utrzymuje się od czterech kolejnych sezonów.                                                     
W minionym sezonie zaobrączkowaliśmy ptaki należące do 74 gatunków, w tym dubelta Galinago media. Jest to liczba gatunków równa naszej średniej wieloletniej. Gatunkami które szczególnie nas ucieszyły, bo „wróciły” do nas po dłuższej przerwie, były potrzeszcza Emberiza calandra i dzięcioł zielony Picus viridis. Ostatni raz były one obrączkowane przez nas w sezonie 2009!

Niskie liczebności odławianych piegży Sylvia curruca utrzymują się już od czterech sezonów. Fot. M. Bobrek.
 W sezonie 2019 schwytaliśmy dwa ptaki z zagranicznymi obrączkami:
  • rudzik Erithacus rubecula – młody ptak zaobrączkowany w Finlandii. Jest to pierwszy rudzik z obca obrączką schwytany na naszej stacji.
  • potrzos Emberiza schoeniclus – młody ptak z fińską obrączką. Pierwszy ptak tego gatunku odłowiony u nas z zagraniczną obrączką (choć naszych potrzosów złapano w świecie już około dziecięciu!). Interesujące dla nas jest to, że ptak został schwytany pod koniec października. Być może przyleciał do nas na zimowisko, wiemy bowiem, że potrzosy zimują w rakutowskich trzcinowiskach.
Jeżeli chodzi o sezonową dynamikę obrączkowania ptaków, miniony sezon nie wiele odbiegał od wieloletniej normy. Występowały dwa wyraźne maksima. Bezwzględne maksimum (170 ptaków) wystąpiło 27.09 i było związane z wieczornym nalotem dymówek Hirundo rustica, drugie (111 ptaków) wystąpiło w początkowej części sezonu (20.07), kiedy to prym wiodą ptaki „trzcinowe”. Jednak końcówka sezonu odbiegała od dwóch poprzednich, gdyż odławialiśmy zdecydowanie mniej ptaków. Jest to jednak typowe dla sezonów, w których w końcowym okresie odłowów nadchodziło znaczące ochłodzenie. W minionym sezonie padł rekord niskiej temperatury – przed wschodem Słońca nasz termometr zanotował –11oC. Nikomu jednak nie było zimno, gdyż nasza załoga wie, że mamy globalne ocieplenie, a zimno to było – ale w Plejstocenie! 😊
Sezon 2019 był siódmym z kolei, w którym prowadziliśmy regularne liczenia żurawi Grus grus nocujących na Jeziorze Rakutowskim. Pod względem liczebności był to bardzo dobry rok, w szczycie sezonu z rakutowskiego noclegowiska korzystało bowiem ponad 3 tys. żurawi, co zdarzyło się dopiero drugi raz w okresie objętym obserwacjami. Jest to też trzeci z kolei rok wzrostowego trendu liczebności tego gatunku. W roku 2019 po raz kolejny prowadziliśmy także obserwacje faunistyczne ptaków związanych z jeziorem w okresie migracji, które nie chwytają się w nasze sieci. W tym regularnie i metodycznie monitorowaliśmy liczebność kilku wybranych gatunków – kulika wielkiego Numenius arquata, rybołowa Pandion haliaetus, kobuza Falco subbuteo, błotniaka stawowego Circus aeruginosus i zbożowego C. cyaneus oraz gęsi: gęgawy Anser anser, zbożowej A. fabalis i białoczelnej A. albifrons. W porównaniu do zeszłego sezonu, zanotowaliśmy znaczny wzrost liczebności przelotnych kulików wielkich, rybołowów i gęsi zbożowych, a nieco mniejszy w przypadku gęgaw. Liczebność obu błotniaków była zbliżona, a gęsi białoczelnych znacznie niższa niż w roku 2018. Co więcej, w przypadku gęgawy i gęsi zbożowej zanotowane zgrupowania były największymi obserwowanymi dotychczas nad J. Rakutowskim.  Ponadto, bieżącej jesieni jezioro bardzo licznie skupiało czaple białe, w okolicach obozu dokonano obserwacji kilkunastu ciekawszych gatunków ptaków rzadziej widywanych nad Rakutowskim: łabędzia krzykliwego, ohara, bociana czarnego, kani rudej, orlika krzykliwego, myszołowa włochatego, błotniaka łąkowego, siewnicy, sokoła wędrownego, drzemlika, lelka i uszatki błotnej.
Sezon 2019 był nad J. Rakutowskim rekordowy dla gęgawy Anser anser. Fot. R. Bobrek.


Sezon 2019 dostarczył wielu bardzo interesujących danych i możemy śmiało zaliczyć go do udanych. Zamyka on 10-letni przedział badawczy. Nie byłoby to możliwe bez ofiarnej pracy często w bardzo trudnych warunkach wielu obrączkarzy i załogantów oraz innych osób i instytucji które w minionym roku udzieliły nam pomocy. Wszystkim Wam w tym miejscu ogromnie DZIĘKUJEMY!
OBRĄCZKUJĄCY 2019: Julia Barczyk, Rafał Bobrek, Stanisław Broński, Patryk Fiutek, Jakub Hasny, Michał Kizielewicz, Andrzej Kośmicki, Jarosław Nowakowski, Halina Pietrykowska, Agata Pinszke, Bazyli Polednia, Erazm Tylko, Helena Trzeciak, Maciej Wayda, Marta Witkowska i Agata Żmuda.

ZAŁOGA 2019: Ryszard Babiasz, Sławomir Banach, Marek Biegański, Monika Bobrek, Jakub Bociek, Damian Celiński, Martyna Cendrowska, Zuzanna Chlebicka, Daria Cyrek, Carlos Antonio Flores Dimas, Iwona Dudek, Wojciech Gałan, Justyna Gryzło, Marta Gryzło, Witold Gurak, Barbara Jarecka, Jan Jarecki, Filip Jarecki, Marcin Jarecki, Justyna Kacprzak, Bartłomiej Kusal, Maciej Kuszewski, Maciej Lipiński, Antonia Łobodzińska, Magdalena Łodygowska, Klaudia Łużniak, Karolina Maślanka, Jagoda Nawrocka, Milena Nowakowska, Jakub Ogrodowczyk, Hanna Omieczyńska, Wiola Oleś, Maksymilian Rogowski, Dariusz Rosa, Jakub Rozenbaum, Barbara Skrzypkowska, Bartłomiej Surmacz, Tomasz Wałachowski, Monika Wołczecka, Anna Woźnicka, Radosław Woroniecki, Kacper Wrześniewski, Zuzanna Zielińska, Andrzej Żmuda i Antoni Żygadło. 

Do zobaczenia na bagnie w nadchodzącym sezonie!
Zespół Organizacyjny SOP„Rakutowskie”, 23 stycznia 2020 r.

Załącznik. Lista ptaków zaobrączkowanych w sezonie 2019.
Gatunek
2019
% śr. wieloletniej
% 2018

Gatunki chwytane regularnie w sezonach 2010-19
Acrocephalus schoenobaenus
653!
115,6
114,0
Acrocephalus scirpaceus
624
85,6
108,0
Cyanistes caeruleus
561
90,8
102,0
Erithacus rubecula
487
117,4
97,4
Sylvia atricapilla
377!
133,7
137,6
Hirundo rustica
347
64,7
150,7
Regulus regulus
269
155,5
133,2
Aegithalos caudatus
250
316,5
201,6
Parus major
168
75,0
142,4
Emberiza schoeniclus
167
76,3
69,9
Phylloscupus trochilus
155!
71,8
78,3
Panurus biarmicus
152
104,1
86,4
Sylvia borin
147
79,5
148,5
Locustella luscinioides
146
137,7
113,2
Acrocephalus palustris
144
108,3
125,2
Phylloscopus collybita
130
82,3
84,4
Acrocephalus arundinaceus
113!
59,8
75,3
Troglodytes troglodytes
111
148,0
94,1
Sylvia communis
98
89,9
148,5
Turdus merula
62
100,0
82,7
Locustella naevia
47
195,8
235,0
Sylvia curruca
40
52,0
97,6
Prunella modularis
36
102,9
156,5
Turdus philomelos
36
90,0
78,3
Lanius collurio
33
97,1
143,5
Spinus spinus
27
192,9
73,0
Luscinia svecica
26
108,3
118,2
Hippolais icterina
22
92,7
137,5
Remiz pendulinus
24
24,7
150,0
Emberiza citrinella
21!
48,8
37,5
Periparus ater
21
72,4
158,8
Pyrrhula pyrrhula
18
90,0
120,0
Luscinia luscinia
16
88,9
200,0
Saxicola rubetra
15
214,3
375,0
Garrulus glandarius
14!
200,0
-
Turdus pilaris
12!
36,4
25,0
Dendrocopos major
10
111,1
142,9
Phoenicurus phoenicurus
10
66,7
111,1
Linnaria cannanina
9
225,0
450,0
Ficedula hypoleuca
9
45,0
69,2
Phylloscopus sibilatrix
9
128,6
225,0
Certhia familiaris
8
133,3
160,0
Certhia brachydactyla
8
72,7
266,7
Poecile montanus
7
41,2
53,9
Motacilla flava
6
60,0
100,0
Riparia riparia
6
40,0
600,0
Carduelis carduelis
5
71,4
-
Erythrina erythrinua
5
62,5
500,0
Chloris chloris
5
83,3
62,6
Fringilla coelebs
5
71,4
41,7
Passer montanus
5
50,0
150,0
Sturnus vulgaris
5
38,5
50,0
Sylvia nisoria
5
55,6
-
Muscicapa striata
3
42,9
60,0
Dendrocopos minor
2
50,0
-
Motacilla alba
1
33,3
33,3
Phoenicurus ochruros
1
100,0
50,0
Gatunki chwytane sporadycznie
Asio otus
11


Locustella fluviatilis
5


Caprimulgus europaeus
4


Turdus iliacus
4


Accipiter nissus
3


Pica pica
3


Poecile palustris
3


Alcedo atthis
2


Anthus trivialis
2


Lanius excubitor
2


Saxicola rubicola
2


Coccothraustes coccothraustes
1


Emberiza calandra
1


Galinago media
1


Jynx torquilla
1


Picus viridis
1


Regulus ignicapilla
1


Oznaczenia
! wartość najwyższa dla lat 2010-19
wartość wyższa od średniej wieloletniej + odchylenie standardowe
wartość wyższa lub równa średniej wieloletniej
wartość niższa od średniej wieloletniej
wartość niższa od średniej wieloletniej – odchylenie standardowe
! wartość najniższa dla lat 2010-19

Pragniemy poinformować, iż jest możliwość uzyskania zaświadczenia o odbytym wolontariacie na naszym obozie. Szczegółówe informacje i wnioski o przyznanie prosimy kierować na adres buteorufinus135@gmail.com do 31.05 2020czwartek, 14 listopada 2019

KONIEC SEZONU 2019


Było pięknie, czasami było ciężko, ale daliśmy radę :)

Nieco ponad tydzień temu zakończyliśmy 10. pełny sezon zmagań na naszym Bagnie. W dniach 2-3 listopada zgranej ekipie udało się bezpiecznie zwinąć sprzęt, zawożąc potem wszystko do miejsca zimowego spoczynku w Dębniakach. Dzięki sprzyjąjącej pogodzie, cała praca poszła nadzwyczaj szybko. Na dokładne podsumowanie przyjdzie jeszcze czas, jednak już teraz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w tym roku w naszych pracach. Zarówno tym, którzy przyjeżdżają regularnie, jak i nowym gościom. Dzięki Waszej pomocy i poświęceniu udało się szczęśliwie przeprowadzić prace i dotrwać do końca.
Ostatnia pentada przeszła pod znakiem najniższych temperatur w historii obozu. 30 października rano termometr wskazał -11 stopni! Przez następne dwa dni zaś oscylował w granicach 8 -9 stopni poniżej zera. Iście zimowe zakończenie, choć ostatni dzień zwijania był już zdecydowanie bardziej wiosenny:)
W ostatniej pięciodniówce obozu złapało się 91 ptaków, z czego najliczniejsza była modraszka w liczbie 38. Na niebie jednego dnia aż 653 gęsi białoczelnych. Pokazał się też myszołów włochaty i drzemlik a na zlotowisku 152 żurawi. Już wkrótce zamieścimy dokładne podsumowanie liczby schwytanych ptaków, jednak ten sezon okazał się całkiem niezły, schwytaliśmy 5739 osobników.

Kilka zdjęć z ostatnich dni obozu (fot KPH)

Mroźny poranek :)

Gęsi białoczelne i zbożowe

Polujący myszołów włochaty

wtorek, 29 października 2019

Zwijanie obozu: 2-3 listopada 2019, KONIEC 10. sezonu badań

Zbliżamy się powoli do końca..

Jubileuszowy, 10. pełny sezon naszych badań nieubłagalnie zmierza do finału..Jesienne chłody, gęgor gęsi lecących na zimowiska i kwilenie modraszek dodaje oprawy ostatnim dniom obozu.

Już teraz liczebność schwytanych ptaków zbliża się powoli do 6 tysięcy. Wszyscy jesteśmy ciekawi tegorocznych wyników, ale na podsumowania przyjdzie jeszcze czas :)

Tymczasem w najbliższy weekend tj. 2-3 listopada(sobota i niedziela), zwijamy obóz, kończąc tym samym tegoroczne prace. Ekipa na zwijanie jest już skompletowana, ale już teraz zapraszamy wszystkich chętnych do przyłączenia się do prac w przyszłym roku :) Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli w tym roku podczas naszych prac, niejednokrotnie wymagających dużo zapału i hartu ducha :) Wkrótce po zakończeniu sezonu przedstawimy wyniki tegorocznych odłowów.

Miejmy nadzieję, że pogoda okaże się łaskawa dla ekipy zwijającej :)

Z bagiennymi pozdrowieniami

KPH :)


niedziela, 27 października 2019

Pentady 58-60

W dniach  13-17 października zaobrączkowaliśmy 380 ptaków, a więc rekordowo więcej niż wynosi średnia dla pentady 58 (171). Zawdzięczamy to głównie modrym i raniuszkom, ale przypomniały sobie o nas też rudziki i wąsatki:

1. Modraszka 112
2. Raniuszek 92
3. Bogatka 41 - ruszył  przelot na całego
4. Rudzik 37
5. Wąsatka 25

Ta pentada przyniosła nam pierwszego droździka i kopciuszka. Była też sroka i aż 7 sójek jednego dnia - to musiał być wrzask!

Kolejna pięciodniówka nr 59 znacznie spokojniejsza, wpadło 164 ptaki, czołówka:

1. Modraszka 45
2. Rudzik 40 - uchwyciliśmy najwyraźniej drugą falę
3. Raniuszek 15
4. Wąsatka 14
5. Strzyżyk 8.

22 października trafiła się najcenniejsza informacja ostatnich dni - złapaliśmy młodego potrzosa z obraczką z Finlandii! To druga, po rudziku z tego samego kraju, wiadomość obca w tym roku, no i dowód na wagę Rakutowskiego dla migrujących północnych populacji tego gatunku.

60. Pentada (23-27) to 151 ptaków:

1. Modraszka 38
2. Raniuszek 24
3. Strzyżyk 20
4. Wąsatka 15
5. Rudzik 13.

Total powoli wędruje pod symboliczną granicę 6 tys. (5646 po 27.10). Czy ją przekroczy, przekonamy się wkrótce. Odłowy trwać będą na pewno do 1 listopada, zwijanie wstępnie planujemy na 2-3 listopada. Gdyby ktoś chciał się jeszcze dołączyć, prosimy o zgłoszenia:-)

wtorek, 15 października 2019

Pentady 56-57

Przelot na Rakutowskim szybko wkroczył w fazę późnojesienną. Zupełnie inaczej niż rok temu, kiedy to wraz z ciepłą pogodą się przeciągał. Czyżby zwiastun szybkiego nadejścia zimy? Przekonamy się o tym.

W dniach 3-7 października, czyli pentadzie 56, zaobrączkowano u nas 380 ptaków, a z najliczniejszych:

1. Mysikrólik 101
2. Rudzik 91
3. Modraszka 75
4. Strzyżyk 27
5. Wąsatka 20.
Z ciekawszych odwiedził nas w tych dniach drugi zimorodek.

Pentada 57 (8-12.10) to  302 ptaki, a na czele nowy gatunek:

1. Raniuszek 119
2. Modraszka 81
3. Mysikrólik 16
3. Bogatka 16
4. Strzyżyk 10.
Zwróćcie uwagę na brak rudzika w czołówce.

Raniuszki z przytupem, a raczej z wesołym popiskiwaniem wkroczyły nam do zestawienia obrączkowanych ptaków. Zanosi się na rok raniuszkowy, w tej chwili już osiągnęły najlepszy wynik na aktualnym miejscu obozowym, a jeden z nich okazał się być ptakiem nr 5000.

Raniuszki przed gromadnym wypuszczeniem na wolność. Fot. Tomasz Wałachowski

Wraz z raniuszkami zameldował się też ostatni pozostały z gatunków chwytanych rokrocznie - gil.
Niespodziankę sprawił natomiast nie łapany od 2010 roku potrzeszcz, przyniesiony z trzcin, gdzie zapewne wylądował na nocleg.

Potrzeszcz. Fot. TWA
Pełzacz leśny. Fot. TWA

Samica wąsatki. Fot. TWA

Liczba żurawi, długo w tym roku utrzymująca się powyżej 2 tys., w ciągu tygodnia stopniała do niecałych 800. Po wyraźnych wrześniowych przelotach niewiele widać na niebie gęsi. Dobrze za to było widać gęś-indywidualistkę, która zdecydowała się przez kilka dni samotnie żerować na łące obok obozu, jak również chętnie odwiedzającego tę samą łąkę błotniaka.

Młodociana gęś białoczelna. Fot. Erazm Tylko

Młody błotniak zbożowy. Fot. ERT

Poza najbliższym weekendem mamy jeszcze sporo wolnych miejsc, zapraszamy! Pomoc przyda się szczególnie w ostatnich dniach obozu, 28.10-2.11.

piątek, 4 października 2019

Pentady 54-55

Za nami jeden z wyraźnych szczytów migracji, ale z pewnością daleko jeszcze do końca jesiennego spektaklu, jaki odgrywają wędrujące ptaki nad Rakutowskim.

Pentada 54 (23-27 września) odznaczyła się największą liczbą zaobrączkowanych osobników w sezonie - 499:

1. Dymówka 118 - no i przydarzył się jeszcze wieczorny nalocik, stąd taki wynik,
2. Rudzik 105 - jednego dnia było 60, co na nasze warunki jest chyba rekordem,
3. Mysikrólik 79
4. Modraszka 69
5. Trzcinniczek 27.

W 55 pentadzie (28.09 - 2.10) wiatr, deszcz, a ptaków jedynie 194:

1. Modraszka 39
2. Dymówka 38
3. Rudzik 29
4. Pierwiosnek 16
5. Bogatka i kapturka 10.

Pojawiły się za to pierwsze w tym roku czyże i zniczek.
Zniczek, co prawda już archiwalny, bo ubiegłoroczny;-) Fot. Agnieszka Kosicka

Total na miesiąc przed końcem odłowów wyniósł 4269 zaobrączkowanych:

1. Rokitniczka 653  - do rekordu zabraknie kilkunastu ptaków, bo już się nie łapią
2. Trzcinniczek 619
3. Kapturka 366 - jeszcze lecą, ale już teraz to rekord wszech czasów! 
4. Dymówka 346
5. Rudzik 292.

Załogi jak zwykle w październiku bardzo potrzebujemy, a szczególnie w terminach 7-12.10 i 25.10-2.11. W powyższych terminach bardzo chętnie też przyjmiemy obrączkarza do kierowania obozem. Zwrot kosztów za dojazd przy pobycie min. 5 dni. Zapraszamy!

czwartek, 26 września 2019

Pentady 52-53

Kolejna fala skrzydlatych wędrowców dotarła na nasze Bagno. W pentadzie 52 "rozdanie obrączek" wypadło jeszcze w miarę po staremu, ogółem 173 ptaki je dostało:

1. Kapturka 51
2. Dymówka 29
3. Rudzik 23
4. Trzcinniczek 14
5. Wąsatka 10.

Główna różnica była taka, że przygasł przelot naszego dominanta - rokitniczki (kończą migrację przed trzcinniczkiem).  W wynikach 53 pentady za to już przetasowania i więcej ptaków - 232:

1. Rudzik 51
2. Mysikrólik 46 - pierwsze w sezonie!
3. Kapturka 29
4. Modraszka 26
5. Trzcinniczek 14.

A od początku obozu 3576 zaobrączkowanych ptaków z 67 gatunków, na czele:

1. Rokitniczka 651
2. Trzcinniczek 586
3. Kapturka 350
4. Dymówka 190
5. Rudzik 158.

Tymczasem migracja trwa, liczby ptaków znowu osiągnęły 100 dziennie jak na początku sezonu. Z tym, że tego szczytu nie tworzą ptaki miejscowe i okoliczne, lecz przybysze z północy i wschodu.
Dowodem tego jest rudzik z fińską obrączką schwytany 24 września! To pierwsza nasza wiadomość obca w 2019 r. i pierwsza z Finlandii w naszej historii.

Nie tylko wróblowe migrują oczywiście, nad jeziorem przeciągnęły stada gęsi zbożowej, a wczoraj pojawiły się na łące pierwsze dwie gęsi białoczelne. Z ciekawszych gatunków przeleciał nad obozem ohar.

Wrześniowe widoki na okolicę sfotografowane przez Patryka Fiutka: